Telefoon Telefoonnummer: 0229 217 653
Email info@smartphonereparatiehoorn.nl

Kaart Kleine Noord 1 1621JD Hoorn

Algemene voorwaarden Reparatie Consumentenelektronica

Algemene Repartievoorwaarden Consumentenelektra, toepasselijk in gevallen waarin Smartphone Reparatie Hoorn / smartphonerepartiehoorn.nl als reparateur van consumentenelektronica optreedt. 

 

Klachten/Defecten
1. Bij reparaties wordt uitgegaan van klachten die op het reparatieformulier zijn omschreven.

 

Prijs
2. De prijs van de reparatie wordt uitsluitend vastgesteld op basis van de prijzen zoals vermeld op de website. De prijs is opgebouwd uit de onderdelen, de inbouwkosten en wordt vermeerderd met de verzendkosten, exclusief BTW.

 

Prijsopgave
3. Indien de werkzaamheden niet op de website vermeld staan, wordt er na telefonische overleg een voorlopige prijsopgave gemaakt. Deze wordt na aankomst van het toestel schriftelijk per mail of reparatieformulier bevestigd. De prijs wordt vermeerderd met verzendkosten indien verzending van toepassing is.

 

Vrijblijvend onderzoek
4. Als bij onderzoek blijkt dat de prijs van de reparatie hoger zal zijn dan de kostenraming zoals vermeld op de website, dan wordt aan de klant gevraagd of hij het product voor die hogere prijs wil laten repareren. In dat geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant. Wanneer de website geen kostenraming meldt en de prijs pas na onderzoek kan worden vastgesteld, dan wordt aan de klant gevraagd of hij/zij het product voor die prijs wilt laten repareren. Ook in dit geval vindt de reparatie pas plaats na toestemming van de klant.  

5. De klant kan evenwel afzien van verdere dienstverlening door Smartphone Reparatie Hoorn en betaalt dan alleen de onderzoekkosten indien er onderdelen of werkzaamheden zijn verricht en eventueel verzendkosten. 

 

Kwaliteit
6. Mits er niets anders wordt afgesproken, wordt er gebruik gemaakt van nieuwe onderdelen. Of wanneer dit met betrekking tot een dergelijk onderdeel gebruikelijk is, ruilonderdelen. Wanneer de klant dat vooraf aangeeft stelt Smartphone Reparatie Hoorn de vervangen onderdelen ter beschikking aan de klant. 

7. Na reparatie ontvangt de klant een factuur, met korte omschrijving van de verrichte werkzaamheden alsmede de gegevens voor betaling van reparatie.

 

Aansprakelijkheid
8. Smartphone Reparatie Hoorn is aansprakelijk voor verlies en diefstal van het product, de toebehoren en accessoires. 

9.Smartphone Reparatie Hoorn is op geen enkele wijze aansprakelijk voor dataverlies. U dient zelf te zorgen voor een back-up. Valschade of vochtschade kan naast de direct zichtbare schade bijvoorbeeld een gebroken touchscreen, ook onzichtbare schade aan bijvoorbeeld het moederbord hebben aangericht. Deze ‘onzichtbare’ schade kan onopgemerkt blijven tot aan de daadwerkelijke uitvoering van de reparatie. Smartphone Repair kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor deze schade en de eventuele bijkomende kosten voor de reparatie hiervan.

 

Verzending
10. Retourzendingen worden door Smartphone Reparatie Hoorn altijd gedaan per aangetekende verzekerde verzending door Post NL.  Schadevergoeding door Post NL bedraag maximaal €5500,-

11. Smartphone Reparatie Hoorn biedt standaard een aangetekend verzekerde verzending aan, deze verzekering wordt door Post NL afgegeven en wordt bij eventueel verlies of diefstal door Smartphone Reparatie Hoorn met post NL afgehandeld. Smartphone Reparatie Hoorn betaalt u schadebedrag direct nadat Post NL de claim heeft afgehandeld.

 

Garantie
12. Smartphone Reparatie Hoorn geeft na het voltooien van de reparatie een garantie van drie maanden op de reparatie betreft het vervangende onderdeel. Deze garantietermijn gaat in op het moment van afnemen van toestel door klant. Op schoonmaken c.q. onderhoudsbeurten , alsmede op reparatie verricht aan producten met bliksem-, water,- zand,- val,- of vochtschade, wordt geen garantie gegeven. Tenzij op het reparatieformulier uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld.

13. Wanneer binnen drie maanden na afgifte van het gerepareerde product de klachten genoemd in artikel 1 terugkeren, doet Smartphone Reparatie Hoorn een opgave van prijs voor nieuwe reparatie. Bij dezelfde oorzaak van klacht worden alleen de onderdelen die bij vorige reparatie niet zijn vervangen in rekening gebracht. Indien blijkt dat de oorzaak van de klachten een andere is dan die bij de vorige reparatie, dan worden de kosten van nieuwe reparatie zoals bedoeld in artikel 2 aan de klant doorbrekend. Na hernieuwde reparatie gaat de garantie opnieuw in.

 

Verlies van Data
14. Smartphone Reparatie Hoorn is niet aansprakelijk voor verlies van data. Een aantal reparaties zoals vervangen van moederborden, harddisks en batterijen, kunnen aanleidingen geven tot het verlies van data. Smartphone Reparatie Hoorn wijst hierop op de website. De klant wordt gevraagd een backup van zijn gegevens te maken voordat hij het product aan Smartphone Reparatie Hoorn geeft of opstuurt. De klant is zelf aansprakelijk voor het veiligstellen van zijn data.

 

Niet betaalde/afgehaalde producten
15. Indien na 3 achtervolgende schriftelijke of mondelingen mededelingen per mail van Smartphone Reparatie Hoorn aan de klant, dat het product gereed is, de klant gedurende een periode van drie maanden heeft nagelaten de reparatie van het product te betalen, is Smartphone Reparatie Hoorn gerechtigd het product te verkopen en het verschuldigde op de opbrengst te verhalen. De extra kosten voor het verhalen worden aan de klant doorbrekend.

16. Indien na 3 achtervolgende schriftelijke of mondelingen mededelingen per mail van Smartphone Reparatie Hoorn aan de klanten die hun product voor reparatie hebben ingeleverd en het product gerepareerd heeft de klant 9 maanden om zijn toestel op te halen. Komt de klant na 9 maanden niet opdagen heeft Smartphone Reparatie Hoorn recht om de product te verkopen en de beschuldiging op de opbrengst te verhalen.

 

Geschillen
17. Op alle geschillen met betrekking tot reparaties is Nederland recht van toepassing. Uitsluitende een Nederlandse rechter te bevoegd over deze geschillen te oordelen.

18. Alle overige geschillen zullen afwijking van de wettelijke regels voor de bevoegdheid van de burgerlijke rechter, in geval de rechtbank bevoegd is, worden beslecht door de rechtbank in de vestigingsplaats of het arrondissement van de ondernemer. Smartphone Reparatie Hoorn blijft echter bevoegd de klant te dagvaarden voor de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdragen bevoegde rechter.

19. De consument heeft het recht gedurende vijf weken nadat Smartphone Reparatie Hoorn zich op het voorgaande artikel heeft beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet of het toepasselijke internationale verdrag bevoegde burgerlijke rechter.